Кз Малоянісольський ясла-садок №10
 
 

кошторис

 КОШТОРИС
на 2017 рік
       
36544188  Комунальний заклад Малоянисольський ясла-садок № 10 Нікольської районної ради Донецької області        
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)        
с.Малоянисоль,Нікольського району,Донецької області        
(найменування міста, району, області)        
Вид бюджету РАЙОННИЙ        
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік   РАЗОМ
    Загальний фонд Спеціальний фонд  
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 1 386 646,00 103 526,78 1 490 172,78
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1 386 646,00 х 1 386 646,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 103 526,78 103 526,78
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 99 600,00 99 600,00
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 3 926,78 3 926,78
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х 3 926,78 3 926,78
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
    х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 1 386 646,00 103 526,78 1 490 172,78
Поточні видатки 2000 1 374 646,00 103 526,78 1 478 172,78
Оплата праці 2110 693 800,00 - 693 800,00
Заробітна плата 2111 - - -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 152 680,00 - 152 680,00
Використання товарів і послуг 2200 525 766,00 103 526,78 629 292,78
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 67 970,00 2 793,50 70 763,50
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - 1 133,28 1 133,28
Продукти харчування 2230 47 246,00 99 600,00 146 846,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 257 900,00 - 257 900,00
Видатки на відрядження 2250 - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 152 650,00 - 152 650,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 28 650,00 - 28 650,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 124 000,00 - 124 000,00
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 2 400,00   2 400,00
Капітальні видатки 3000 12 000,00 - 12 000,00
Придбання основного капіталу 3100 12 000,00 - 12 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 12 000,00 - 12 000,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -