Кз Малоянісольський ясла-садок №10
 
 

ф2-дс

            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)   2018 1 01
Установа/бюджет Комунальний заклад Малоянисольський ясла-садок №10 Нікольської районної ради Донецької області за ЄДРПОУ 36544188
Територія с.Малоянисоль,Нікольського району,Донецької області за КОАТУУ 1421700000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ 01084
Вид економічної діяльності   за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                    
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за  2017 рік
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
                  Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 1 199 274 -
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 49 958 -
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 1 249 233 -
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 3 927 -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 3 927 -
Усього доходів 2200 1 253 159 -
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 1 214 383 -
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 59 480 -
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250   -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 1 273 863 -
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 2 909 -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 2 909 -
Усього витрат 2380 1 276 772 -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 -23 612 -
                     
                     
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                     
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 1 276 772 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
УСЬОГО: 2520 1 276 772 -
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                     
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план на рік план на звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 5 мінус графа 4) план на рік план на звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2530 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2540 - - - - - - - -
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2541 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2542 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2543 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2544 - - - -       -
Офіційні трансферти 2560 - - - -   - - -
з них від органів державного управління 2561 - - - - -   - -
Цільові фонди 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2581 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2583 - - - - - - - -
Інші надходження 2590 - - - - - - - -
Усього доходів  2600 - - - - - - - -
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610       - - - - -
Використання товарів і послуг 2620       -       -
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти 2640 - - - - - - - -
з них органам державного управління інших рівнів 2641 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 -   - - - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - - - -
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - - -
з них органам державного управління інших рівнів 2691 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 - - - - - - - -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - - - -
                     
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                     
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 668 832 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 148 768 -
Матеріальні витрати 2840 404 394 -
Амортизація 2850 51 869 -
Інші витрати 2860 2 909 -
Усього 2890 1 276 772 -
                     
Завідувач         К.М.Аріх
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
Бухгалтер         Н.В.Татар